Werkwijze

Werkwijze

Inhoud gesprekken
In het eerste gesprek zullen wij stilstaan bij de beslissing om te gaan scheiden en zo mogelijk ook al werken aan het maken van afspraken. Ook in de vervolggesprekken zal het maken van afspraken aan de orde zijn.

Als u minderjarige kinderen hebt, zullen er uiteraard afspraken moeten worden gemaakt over de kinderen: waar wonen ze, hoe vaak zien ze de ouder waar ze niet wonen, hoe worden de vakanties “verdeeld”, welke ouder betaalt wat, welke ouder beslist waarover (opleiding, medische behandeling), etc. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Als u minderjarige kinderen hebt, moeten er daarnaast afspraken worden gemaakt over kinderalimentatie. Ook moeten er, afhankelijk van uw situatie, misschien afspraken worden gemaakt over partneralimentatie.

Verder moeten er afspraken komen over huisvesting (bv. wie blijft achter in de echtelijke woning, wie betaalt de kosten van de woning, etc.) en afspraken over de verdeling van het vermogen. Tot het vermogen behoren bv. de woning, de inboedel, auto’s, saldi op bankrekeningen, verzekeringspolissen en eventuele erfenissen. Maar ook schulden, zoals bv. een hypotheek. In verband met de verdeling van het vermogen is van belang of u in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden gehuwd bent. Uiteraard staan wij daarbij uitgebreid stil.

Tot slot dienen afspraken te worden gemaakt over de verdeling van het pensioen.

Gemiddeld zijn vier tot zes gesprekken nodig om over bovengenoemde onderwerpen afspraken te kunnen maken.

En daarna?
De gemaakte afspraken worden neergelegd in een echtscheidingsconvenant en (indien van toepassing) een ouderschapsplan. Het ouderschapsplan wordt samen met een echtscheidingsverzoek (verzoekschrift) ingediend bij de Rechtbank. Wij werken samen met een vaste advocaat die dit voor u kan doen , maar u bent uiteraard vrij een andere advocaat in te schakelen.

Nadat de uitspraak van de rechter op het verzoekschrift is ontvangen, moet de echtscheiding worden ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Daarna is de echtscheiding een feit.

Onze rol als (co-)mediators
Wij begeleiden de gesprekken, bevorderen dat deze in een constructieve sfeer plaatsvinden en bewaken het proces. Wij zijn als mediator onpartijdig en onafhankelijk en zullen u niet adviseren over de inhoud van de door u te maken afspraken. Uiteraard houden wij wel in de gaten of de door u te maken afspraken binnen de grenzen van de wet blijven en of het inwinnen van extern advies noodzakelijk is. Tijdens de gesprekken is uiteraard steeds ruimte voor de emoties die nu eenmaal bij een echtscheiding horen.

Andere deskundigen
In sommige gevallen kan het nodig zijn dat u extern advies inwint. Bijvoorbeeld in geval van gecompliceerdere (alimentatie-) berekeningen, in lastige pensioenkwesties of in kwesties in verband met verdeling van het vermogen bij huwelijkse voorwaarden. Wij werken samen met financieel deskundigen, pensioenspecialisten, advocaten en notarissen waarnaar wij u desgewenst kunnen doorverwijzen.